مقررات پرداخت الکترونیک بـارانـ ـسـل

قبل از هرگونه اقدام در پرداخت الکترونیک، حتماً موارد ذیل مطالعه و سپس مطابق آن اقدام شود:

*** مبلغ : درج مبلغ فیش بر اساس تومان (مطابقت با صفحه پرداخت)

*** پرداخت کننده : ثبت نام و نام خانوادگی دقیق و مطابق شناسنامه شخص پرداخت کننده

*** موبایل : ثبت شماره تلفن همراه شخصی و در دسترس پرداخت کننده

*** توضیحات : علت و یا عنوان دقیق هزینه‌کرد فیش